دانلود رایگان


دانلود تحقیق ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي نام فایل:دانلود تحقیق ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازينوع

دانلود رایگان

دانلود تحقیق ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي

نام فایل:دانلود تحقیق ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي

نوع فایل :ورد

قیمت اصلی: 8000 تومان
قیمت در فروشگاه ما فقط: 3000 تومان

تهییهشده در: RUBIXFILE.ZEPO.IR

بخشی از محصول:


در دسامبر 1964 در اتحاديه معمارانهلندي پيشنهادهايي شد كه طرح كلي و روشي براي طراحي مسكن تطبيق پذير با استفاده ازساخت ثابت (نگهدارنده Support) و واحدهاي آزاد (واحد جدا شدني Detachable Unit) را نشان مي‌دهد .

در اين گروه هم معماران و هم مجريانساختمان و توليد كنندگان قطعات ساختماني ، سرمايه گذاران ، پيمانكاران و شركتهايخانه سازي نيز مي باشند . به دلايلي چند هلند را مي توان آزمايشگاهي براي بررسيراه حل مشكلات خانه سازي انبوه در سراسر دنيا به حساب آورد . اين گروه هلندي روشيرا براي طراحي ارائه مي‌دهد كه نتيجه آزمايشها و شرايط خاص مي باشد .

چون تراكم جمعيت كشور زياد بود و باوجود سنت قدرتمند شهرنشيني تقريبا نا‌ممكن بود كه مسئله ساختمان سازي را چون امريكاملا مجزا به حساب آورد . بنابراين معماران تصميم به صنعتي شدن ساختمانها گرفتندولي هنوز معلوم نبود كه اين تفكر مقرون به صرفه نباشد .

معماران بنيانگذار پذيرفتند كه ازمفهوم «ساخت ثابت» به عنوان يك فرضيه عملي ديگر براي تحقيقات بيشتر استفاده شود .اساس فرضيه ساخت ثابت و واحدهاي آزاد آن بود كه شخص مصرف كنندة خانه در توليد آنمشاركت يا نظارت داشته باشد . چنين پنداشته مي شد كه نقص توليد انبوه ، همان عدممشاركت مصرف كننده در روند خانه سازي است . در واقع هم در خانه سازي انبوه اصل مهمبه مفهوم فني و سازماني آن اين است كه مصرف كننده نقشي در تصميم گيري ندارد . ازسوي ديگر در مفهوم «ساخت ثابت» مبناي كار اينست كه مسكن به هر شكل و هر اندازه كهباشد ، هميشه محصول دو حوزة مسئوليت و تصميم گيري است . بخشي از ساختار شخصاً دراختيار ساكن خانه است كه مي تواند آن را به دلخواه تغيير دهد و تبديل كند امّا بخشديگر به يك زير ساخت عظيم تري تعلق دارد ، كه فرد دربارة آن نمي تواند تصميم گيردبلكه بايد از قوانين و قراردادهاي گروه بزرگتر (چه در حد همسايگي باشد يا مقاماتمحلي) پيروي كند .

ايندو حوزة تصميم گيري را هميشه و همه جا مي توان تشخيص داد . حتي آنها كه صاحب خانهويلايي نيز هستند بايد زير ساخت خيابانها ، خدمات و مقررات حوزه بنديها و غيره رابپذيرند . آنچه محيط خود مي نامند محصول يك زمينه طبيعي و اجتماعي بزرگتري است كهافراد در آن مشاركت دارند . در طول تاريخ اين تعادل بين فرد و جمع در اشكالبيشماري تجلي يافته است .

مفهوم ساخت ثابت ، بازشناسي سنتديرينه اي است در مورد بازتاب خصوصيات اساسي در محيط ظاهري و بدين معني ابداعجديدي به حساب نمي آيد . ولي به هر جهت اين مفهوم با مفهوم خانه سازي انبوه كه دراين قرن به يكسان مورد توجه متخصصان و دولتمردان ، در تلاششان براي دنيا بهتر بوده، در تضاد است .

در مفهوم ساخت ثابت توليد خانه مشابهساير كالاهاي صنعتي نخواهد بود بلكه مصرف كننده نيز در روند توليد آن دخالت دارد .اما اين دخالت در چهارچوب بزرگتر خدمات و زير ساختهاي اجتماعي انجام مي پذيرد .اگر اين فلسفه در مورد خانه سازي انبوه در محيط متراكم شهري پياده شود ، مفهوم«ساخت ثابت» تبديل به يك موجوديت مادي مي گردد .

در اينجا ديگر نمي شود خانه سازيويلايي و قطعات مجزا را در نظر گرفت ، بلكه بايد ساختهاي وسيعتر ، خواه مرتفع وخواه كم ارتفاع را مد نظر داشت . كه چندين واحد مسكوني را در خود جاي داد .اتحاديه معماران سعي كرده است افراد در اين ساختهاي وسيعتر همان قدر حق انتخابداشـته باشـند كه در خـانه هاي ويـلايي

داشتند .

ساخت ثابت به هر ساختماني گفته مي شودكه چندين واحد مسكوني قابل تطبيق با نيازها و خواسته هاي متغير مصرف كنندگان درطول زمان را در خود جاي دهد . اين مسئله اي است كه در زمينه خانه سازي هلندي بايدبا آن روبرو شد . در واقع اين مسئله در هر كجا كه عدة زيادي بايد از فضاي محدود وكوچكي استفاده كنند وجود دارد و بايد با آن مقابله شود . اين يك نمونه بارز ازمسئله شهرنشيني است .

از ابتداي امر اميد مي رفت كه طرحساخت ثابت برخي از مشكلات سنتي مربوط به طراحي خانه سازي انبوه را حل كند . روندطراحي در خانه سازي انبوه بر اساس نقشه يك واحد يا نقشه يك طبقه انجام مي گيرد .وقتي واحد طراحي شد ، از تكرار آن ، ساختمان بزرگتر به دست مي آيد . در شرايطي كههزينه ما بايد به حداقل برسد و ضوابط و آيين نامه هاي دولتي بايد مراعات گردد وهمچنين تقسيم فضا و نواحي سودمند بايد در يك سطح محدود صورت گيرد . نقشه طبقه مبناهميشه محصول و نتيجه توافق و مذاكرات پيچيده ميان معمار ، صاحبكار ، مهندس ساختمانو ديگر دست اندركاران اين حرفه است . در حقيقت سعي بر اين است كه مقشه اي قابلقبول به دست آيد تا تكرار مداوم آن منطقي باشد . ولي در طراحي ساخت ثابت ، نقشهنهايي از پيش تعيين نشده است .

ساخت ثابت در عين حال بايد بتواندمسكنهايي را در خود جاي دهد كه با ضوابط معمول خانه سازي در هر جامعه منطبق باشد .مسائل مربوط به محدوديت منابع ، بودجه و فضا در اين حالت هم به قوت خود باقي است .تطبيق پذيري و قابليت گونه گوني بايد بي آنكه نياز به كوشش زياد يا خبرگي فني ساكنخانه باشد ، بيشترين حق انتخاب را در اختيار كساني بگذارد كه دست آخر در بناهايمبتني بر ساخت ثابت سكونت مي گزينند .

جنبه مهمي هست كه بايد در طراحي ساختثابت و واحدهاي آزاد مدنظر قرار گيرد . وقتي ما ساخت ثابت را طرح مي كنيم ، فرض ميگيريم كه واحدهاي آزاد آن جداگانه طراحي و توليد مي شوند . بدين ترتيب دو روندتوليد متفاوت وجود دارد :

1) روند توليد ساخت ثابت .

2) روند توليد واحدهاي آزاد .

براي استفاده از چند راه و روش بايدچند كلمه اي دربارة سرشت اين روش گفته شود . روند ارزيابي بايد به آزمون اين نكتهبپردازد كه چه امكاني در يك ساختار داده شده است . (مثلاً نقشه هاي نهايي طبقات)در برابر وضع مطلوب (مثلاً ضوابط مشخصاً تعيين شده) وجود دارد . در اين روش اساساًمجموعه اي از عمليات را در اختيار مي‌گذارد كه در موقعيتهاي رو‌به پيچيدگي بيشترامكان چنين مقايسه اي را‌فراهم

سازد .

برايمثال فرض كنيم كه عرض يك دهانه (يك تير يا فاصله دو ستون اصلي) را مي دانيم ، چندسوال پيش مي آيد .

1) دراين عرض چه تركيب بنديهاي فضايي يا عملكردي مناسبي مي توانيم داشته باشيم ؟

2) درقسمت به خصوصي از يك ساختار چه نوع فعاليتي امكان پذير است ؟

3) بهعكس با دادن مناسبات لازم بين كاركردها ، چه عرض دهانه اي مي تواند در چهارچوبمحدوديت هاي فني و مالي ، راه حل مطلوب را در اختيار بگذارد ؟

4) درچه قسمت به خصوصي از يك ساختار مي توان فعاليتهاي ضروري مورد نظر را قرار داد ؟

هر عمليات ، در اين روش سرانجام به يكسري جوابهاي گوناگون مي رسد . اين جوابها ما را در تصميم گيري در مراحل مختلف اينروند ياري مي دهد و نيز مسير حركت بعدي را مشخص مي سازد . اين جوابهاي مختلف راگونه گوني مي ناميم .

براي مقايسه گونه گوني هاي يك عمليات با گونهگوني هايي كه از عمليات ديگر به دست مي آيد ، بايد به طريق منظم عمل كنيم والگويي كلي براي كار داشته باشيم . به عبارت ديگر طريقه تفسير گونه گوني ها و نيز نتيجه آن بايد بهقاعده در آيد تا از هر گونه سردرگمي جلوگيري شود . با توجه به مسائلي كه ما درروند طراحي مطرح مي كنيم ، عمليات اين روش ممكن است گيج كننده باشد .

بعنوان مثال ، وقتي يك شكل ظاهري خاصرا انتخاب مي كنيم ، آيا مي دانيم كه تاثير اين انتخاب بر امكانات بالقوه اين طرحچه خواهد بود !

يا وقتي مي خواهيم يكي از اين امكاناترا تسهيل كنيم ، چه شكلي جوابگوي آن است ؟ وقتي اين سؤالات براي يك نفر پيش آيد ومسئله نيز زياد پيچيده نباشد ، ممكن است جواب صحيح به او الهام شود بدون اينكه شخصنيازي به يك تحليل منضبط داشته باشد يا لازم باشد با سايرين تماس گيرد ولي اگرچندين نفر در يك طرح دخيل باشند يا اينكه مسئله پيچيده باشد يا اگر لازم آيد كهضوابط و قوانين مربوط مشخص تر شود ، به روشهاي تحليل دقيق و مدونتري احتياج داريم. به طور كلي در موارد زير استفاده از يك روش نظام يافته ضروري به نظر مي رسد :

اول) در صورتي كه چندين نفر با سليقهها و تخصصهاي متفاوت بايد در مورد يك كار نظر بدهند .

دوم) هنگاميكه كيفيات يك طرح بايد بهصورت ضوابط و قواعد كلي دسته بندي شودتا افراد دخيل در كار بتوانند آن را درك كنندو در مورد آن تصميم گيرند .

سوم) وقتي كه بايد در هر مرحله بهچندين جواب رسيدتا در مرحله بعدي در

مورد آنها تصميم گيري شود .

چهارم) در صورتيكه چندين نفر به صورتمستقل ، ولي همزمان و هماهنگ روي يك پروژه كار كنند .

پنجم) هنگاميكه چند نفر بايد مستقلاًولي به صورت زنجيره اي پشت سر هم و هماهنگ فعاليت كنند به عبارت ديگر در اين كارروند طراحي به روند تصميم گيري در مورد اشكال فيزيكي تبديل شده است .

اين تصميم گيري بايد توسط افراد مختلفولي به طور هماهنگ انجام پذيرد . براي رسيدن به اهداف زير بايد روشي رسمي و قرارداديبراي اين كار تدوين شود .

الف) ثبت تصميمات اتخاذ شده .

ب) ارزيابي اين تصميمات از نقطه نظركاربرد ، سهولت تكميل و ميزان هزينه اي كه لازم دارد . بدون اين قراردادها نهارتباط اين با يكديگر امكان پذير است و نه دستيابي به يك روند ساختماني .

از مزایای این فایل, کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانید پس از پرداخت وجه بلافاصله آن را درکمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آن استفاده کنید.
این فایل بهصورت فایل ورد با فرمت doc بوده وکاملا قابل ویرایش می باشد.
توجه کنیدکه این فایل هم با برنامه آفیس ورد 2003 و ورژن های بالاتر از آن بلکهبا تمام واژه پردازها نظیر اوپن آفیس,لایبر آفیس ,آفیس اورگ و گوگل پرزنتیشن نیزقابل اجراست. پایین ترینقیمت در میان تمام سایت های اینترنتی.


دانلود تحقیق ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي


تحقیق ساخت های ثابت و واحدهای آزاد (گونه گونی ها در ساختمان سازی)


کارآموزی در مورد ساخت های ثابت و واحدهای آزاد (گونه گونی ها در ساختمان


(گونه گونی ها در ساختمان سازی)


ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي) ئ


تحقیق درباره ساخت ه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

اصول ایمنی در آزمایشگاهها.pptx

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

کامپیوتر 31. روش های دقیق مربوط به مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP)

Apache Server 2.0

کتاب بازی ها نوشته اریک برن