دانلود رایگان


مطالعه امکان‌سنجی نیروگاه تولید همزمان به ظرفیت 1 مگاوات - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600تولیدپراکنده برق مزایای فنی و اقتصادی فراوانی برای وزارت نیرو بعنوان متولی تامین برقکشور به ارمغان دارد. از این رو سیاست­گذاری برای تامین برق در محل مصرف

دانلود رایگان

تولیدپراکنده برق مزایای فنی و اقتصادی فراوانی برای وزارت نیرو بعنوان متولی تامین برقکشور به ارمغان دارد. از این رو سیاست­گذاری برای تامین برق در محل مصرف به منظورتمرکززدایی از واحدهای نیروگاهی، بهبود قابلیت اطمینان شبکه و افزایش بهره­وری،تحت عنوان "طرح توسعه مولدهای تولید پراکنده" طرح­ریزی شده است. بطور کلی سیاست این طرح، ارائه تسهیلات و مشوق­هایی برایافزایش تولید برق در شبکه­های توزیع و توسط بخش خصوصی است. در این نوشتار، سیاست­هایتشویقی وزارت نیرو تشریح شده است.

درمیان انواع فناوری­های تولید پراکنده برق، مزایای حاصل از نصب و بهره­برداری ازمنابع تولید همزمان برق و حرارت (CHP)، با توجهبه بهره­وری بالاتر و کمک به کاهش مصرف گاز، شاخص­های اقتصادی مناسب­تری داشته وبا اقبال بخش خصوصی روبرو شده است.