دانلود رایگان


پایان نامه ارشد با عنوان ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیدهچالش‌های پیش روی سازمانها ناشی از تغییرات محیطی،نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نمودهومولفه های سازمان

دانلود رایگان

چکیده

چالش‌های پیش روی سازمانها ناشی از تغییرات محیطی،نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نمودهومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعهبررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاهآزاد اسلامی استان گیلان می باشد. این مطالعه از نظرروش توصیفی_ تحلیلی و از نظر روابط بین متغیرها همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهشحاضراعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هست که درسال1392جمعاً 1774 نفرمی باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 251نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، دو پرسشنامهابعادسازمان یادگیرنده مارسيكو واتكينز(2003)DLOQ و پرسشنامه استاندارد گرایش به سوی تغییردونهام وهمکاران (۱۹۸۹) بوده است.بررسی پایایی ابزاراز طریق محاسبه ضریب آلفاوبررسی روایی ابزارنیز با استفاده ازدوروش روایی محتوایی وبراساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی وبا استفاده از نرم افزارLISREL انجامگرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب قابل قبولی برایهر یک از شاخصهای سازه های ابعادسازمان یادگیرنده و گرایش به سوی تغییر را نشاندادند. به منظور بررسی فرضیهها از ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار18 SPSS استفادهشد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان دادکه بین متغیرهای ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییر رابطه مثبت ومعنی داریوجود دارد.


پایان نامه


ارشد


سازمان یادگیرنده


آمادگی برای تغییر


دانشگاه آزاداسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

چگونه به درآمد 100 میلیون تومان رسیدم؟ورزش 1_ تربیت بدنی 2

پکیج افزایش بازدید سایت و بهبود رنک و الکسا

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cadرادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه (انگلیسی)